2020-12-31

Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku KWPSP

Powołując się na przepisy określone w rozporządzeniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004). . informuje o zbędnym składniku majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania na potrzeby innych jednostek państwowych.

Opis zbędnych składników ruchomych:

Samochód ciężarowy w wyposażeniu specjalnym pożarniczym STAR A-29 nr rej.: LGA 340K, rok produkcji: 1978, pojemność silnika: 4678 cnr\ rodzaj paliwa: benzyna, nr podwozia: 26557. Samochód niesprawny ( bardzo zły stan techniczny).    Wartość    rynkowa    pojazdu    w    obecnym    stanie    została    oszacowana    przez rzeczoznawcę na kwotę 1500,00 zl brutto, oraz

Naczepa ciężarowa (pożarnicza . specjalna) CN-220/N o nr rej.: WRP 350U, rok produkcji 1986, nr podwozia 8012005. Naczepa niesprawna (bardzozły stan techniczny). Wartość rynkowa naczepy w obecnym stanie została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwotę 1300,00 zł brutto.

Nieodpłatne przekazanie rzeczowego składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w $ 38 rozporządzenia przywołanego we wstępie.

Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski zawierające co najmniej:

  • Nazwę, siedzibę i adres jednostki podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie,
  • Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy.
    • Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo- odbiorczym.

Wnioski, o których mowa powyżej należy kierować do Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu , ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław do dnia 15.01.202lr.

Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 3. 56-300 Milicz w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z osoba wskazaną do kontaktu.

Jednostka, której przekazany zostanie rzeczowy składnik majątku ruchomego zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu i terminie jego odbioru.

Szczegółowych informacji o w/w składniku udziela:

 

Pan Rafał Polański teł. 71 368 22 53 adres e-mail:    r.polanski@kwpsp.wroc.pl.

Załączniki

  wycena.pdf 5,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 426,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się